Wczytywanie...
Idź do treści

Polityka prywatności

Informacja o przepisach dotyczących ochrony danych osobowych

Od 25 maja 2018 r. stosuje się w Polsce Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy, 95/46/WE (DZ. Urz. L 119/1), dalej nazywane RODO.

W związku z powyższym przedstawiamy informację dotyczącą ochrony i przetwarzania danych osobowych przekazywanych w związku ze współpracą z firmą Igor Wojtkowiak:

 1. Administratorem danych osobowych naszych Klientów oraz osób działających w ich imieniu jest firma Igor Wojtkowiak, Ludwikowo 1/3, 62-105 Łekno, NIP 7661980074, Regon 302563330, e-mail: igor@igorwojtkowiak.pl, tel.: 731 002 166.

 2. Dane osobowe przetwarzane są wyłącznie:

   1. w celu wykonania zawartej umowy,

   2. w celu wypełnienia ciążących na Administratorze obowiązków prawnych (w tym prowadzenia ksiąg rachunkowych),

   3. wówczas, gdy to będzie niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora (w tym w celu dochodzenia roszczeń wynikających z zawartej umowy oraz marketingu bezpośredniego produktów i usług Administratora).

   4. prowadzenia statystyk i analiz dla potrzeb wewnętrznych;

 3. Dane osobowe przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b, c i f rozporządzenia Parlamenty Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy, 95/46/WE (DZ. Urz. L 119/1).

 4. Administrator oświadcza, że nie będzie udostępniać danych osobowych Klientów do celów innych niż związanych z realizacją zawieranych umów. W takich przypadkach dane osobowe w niezbędnym zakresie będą udostępniane przedsiębiorcom realizującym dostawę zamówionych towarów (Poczta Polska, inPost, UPS) oraz biuru rachunkowemu prowadzącemu księgowość Administratora.

 5. Dane osobowe i adresowe uzyskane od Klientów są przechowywane w bezpiecznym miejscu na serwerze przez okres niezbędny dla wykonania zawartej umowy, dochodzenia roszczeń z niej wynikających, a w przypadku przetwarzania danych w celu marketingu bezpośredniego własnych produktów i usług Administratora – przez okres prowadzenia tego marketingu bezpośredniego.

 6. Każda osoba fizyczna ma prawo, na zasadach określonych w przepisach prawa powszechnie obowiązującego, w tym RODO, do:

   1. dostępu do swoich danych osobowych,

   2. prostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,

   3. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych osobowych,

   4. wniesienia skargi do organu nadzorczego, właściwego ze względu na miejsce swojego zwykłego pobytu, swojego miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia, jeżeli sądzi, że przetwarzanie danych osobowych jej dotyczących naruszyło przepisy dotyczące ochrony danych osobowych (dla Polski właściwym organem jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych),

   5. cofnięcia w dowolnym momencie udzielonej przez nią zgody na przetwarzanie danych osobowych, o ile taka zgoda została udzielona, z zastrzeżeniem, że cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzanie danych, którego dokonano na podstawie wyrażonej zgody przed jej cofnięciem,

   6. przeniesienia jej danych osobowych.

 7. Każdorazowe podanie danych osobowych jest dobrowolne. Podanie danych osobowych wymaganych przy zawieraniu umów na zakup oferowanych przez Administratora towarów jest jednak niezbędne w celu zawarcia i wykonania umowy.